Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
Stowarzyszenie „Nasza Trójka” – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Stowarzyszenie „Nasza Trójka”

Stowarzyszenie „Nasza Trójka”
działa na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Długosza w Radomiu

KRS 0000261441
NR KONTA
66 1240 3259 1111 0010 1248 0136

PRZEKAŻ 1%

Stowarzyszenie „Nasza Trójka”

www.naszatrojka.ugu.pl

Radom 2015-06-16

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasza Trójka”

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania oraz powołanie sekretarza obrad oraz przyjecie porządku obrad

3. Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności podejmowania prawomocnych uchwał

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Nasza Trójka”

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawach

– zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2014

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014

8. Wybór członków zarządu

9. Wybór członków komisji rewizyjnej

10. Uwagi i wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad

Ad. 1. Prezes Stowarzyszenia „Nasza Trójka” Janusz Rogala przywitał wszystkich przybyłych członków stowarzyszenia i otworzył zebranie.

Ad. 2. Na przewodniczącego zebrania został jednogłośnie wybrany Prezes Stowarzyszenia Janusz Rogala. Na protokolanta jednogłośnie wybrano panią Danutę Wasilewską.

Ad. 3. Według listy obecności w zebraniu bierze udział 9 członków stowarzyszenia, co stanowi 52,9 % członków stowarzyszenia – przewodniczący stwierdził ważność zebrania.

Ad. 4. Przewodniczący stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2014.

Ad. 5. Prezes stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2014 z działalności stowarzyszenia.

Ad. 6. – Nikt z obecnych nie podjął dyskusji.

Ad. 7. – Podjęto uchwałę nr 1/2015 o następującej treści: Walne zebranie pozytywnie ocenia sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia „Nasza Trójka” za rok 2014 i niniejszym je zatwierdza – uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Uchwała nr 2/2015 – Walne zebranie pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe stowarzyszenia „Nasza Trójka” za rok 2014 i niniejszym je zatwierdza – uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Do Zarządu Stowarzyszenie zostały zgłoszone następujące osoby:

– Janusz Rogala

– Bogusław Sokołowski

– Julita Rabiniak

– Danuta Wasilewska

– Agnieszka Ochwat

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do zarządu

Ad. 9 Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby:

– Katarzyna Cygan

– Magdalena Sulich – Kosiec

– Dorota Michalska

Osoby te wyraziły zgodę.

Ad. 10 W jawnym głosowaniu kandydaci do Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej zostali jednogłośnie wybrani. W krótkiej przerwie w zebraniu zarząd ukonstytuował się: Janusz Rogala – prezes, Bogusław Sokołowski – wice prezes, Julita Rabiniak – skarbnik, Danuta Wasilewska – sekretarz, Agnieszka Ochwat – członek. Komisja rewizyjna ukonstytuuje się w późniejszym terminie.

Ad. 11. Nikt nie wykazał chęci zgłaszania uwag lub wniosków.

Ad. 12. Prezes Stowarzyszenia Nasza Trójka zamknął zebranie.

Radom 2015-03-29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „NASZA TRÓJKA” ZA ROK 2014

Nazwa: Stowarzyszenie „NASZA TRÓJKA”

Siedziba i adres: 26 – 600 Radom, ul. Sobieskiego 12

Numer KRS: 0000261441

Numer REGON: 140760768

Dane członków zarządu:

1. Janusz Rogala;

2. Bogusław Sokołowski;

3. Julita Rabiniak;

4. Agnieszka Ochwat;

5. Danuta Wasilewska;

Cele statutowe Stowarzyszenia:

– pomoc materialna i dydaktyczna dzieciom szczególnie uzdolnionym;

– wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej szkoły;

– współorganizowanie wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku dzieci;

– wspieranie działań mających na celu rozbudowę pracowni przedmiotowych i informatycznej z pełnym dostępem do internetu;

– pomoc materialna i dydaktyczna dzieciom klas terapeutycznych w celu wyrównywania dysproporcji rozwojowych;

– organizowanie kursów i szkoleń;

– propagowanie idei integracji europejskiej;

– propagowanie zachowań proekologicznych;

– wspieranie i niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez nieodpłatną pomoc żywnościową;

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Nasza Trójka” pracują społecznie i nikt nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Stowarzyszenie położyło w roku 2014 szczególną uwagę na rozbudowę pracowni komputerowej oraz na doposażenie sal przedmiotowych w sprzęt elektroniczny. Na przebudowę pracowni komputerowej w segmencie E wydatkowano 4428 złotych. Na doposażenie pracowni przedmiotowych wydano 8627,49 złotych.

Stowarzyszenie wspierało również najzdolniejsze dzieci – na zakup nagród w konkursach oraz na koniec roku przeznaczono łącznie kwotę 1804,86 złote. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował również wycieczkę dla najlepszych uczniów w Góry Świętokrzyskie za kwotę 1100 złotych. Zakupiono również upominki dla uczniów klas pierwszych które wręczono im w czasie ślubowania – kwota 177,34

Zakupiono pomoce do świetlicy na kwotę 149,10 a także szafki meblowe do sali polonistycznej B 22 za kwotę 600,00 złote.

Członkowie Stowarzyszenia organizowali również wypoczynek dla dzieci, zarówno letni jak i zimowy.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:

Składki członkowskie – 540 złotych;

Dobrowolne wpłaty – 10583,49 złotych;

1% podatku – 7675,30 złotych

Darowizny – 3716

Nikt w Stowarzyszeniu „Nasza Trójka” nie jest zatrudniony odpłatnie i w związku z powyższym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wypłacaniem pensji, premii czy też innych świadczeń.

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych. Stowarzyszenie posiadało na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotę 15100,57 złotych na rachunku bankowym w BANK PEKAO SA ODDZIAŁ W RADOMIU. Jest to rachunek bieżący Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada obligacji, udziałów w spółkach, nieruchomości ani też środków trwałych.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. Nie ma też zobowiązań podatkowych. Zostały złożone deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radom 2014-03-29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „NASZA TRÓJKA” ZA ROK 2013

Nazwa: Stowarzyszenie „NASZA TRÓJKA”

Siedziba i adres: 26 – 600 Radom, ul. Sobieskiego 12

Numer KRS: 0000261441

Numer REGON: 140760768

Dane członków zarządu:

1. Janusz Rogala;

2. Bogusław Sokołowski;

3. Julita Rabiniak;

4. Agnieszka Ochwat;

5. Danuta Wasilewska;

Cele statutowe Stowarzyszenia:

– pomoc materialna i dydaktyczna dzieciom szczególnie uzdolnionym;

– wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej szkoły;

– współorganizowanie wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku dzieci;

– wspieranie działań mających na celu rozbudowę pracowni przedmiotowych i informatycznej z pełnym dostępem do internetu;

– pomoc materialna i dydaktyczna dzieciom klas terapeutycznych w celu wyrównywania dysproporcji rozwojowych;

– organizowanie kursów i szkoleń;

– propagowanie idei integracji europejskiej;

– propagowanie zachowań proekologicznych;

– wspieranie i niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez nieodpłatną pomoc żywnościową;

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Nasza Trójka” pracują społecznie i nikt nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Stowarzyszenie położyło w roku 2013 szczególną uwagę na pomoc materialną dzieciom ubogim. Pomoc ta polegała na przekazywaniu nieodpłatnie żywności wytypowanym przez pracowników szkoły (pedagog, psycholog oraz wychowawcy klas) uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu. Objętych opieką było 200 uczniów tejże szkoły. Żywność była pozyskiwana w ramach współpracy z Radomskim Bankiem Żywności. W sumie w ramach tej współpracy przekazano najuboższym uczniom PSP nr 3 ponad 8000 kilogramów żywności na łączną kwotę 46572,77 złotych oraz na świetlice socjoterapeutyczne działające w szkole artykuły spożywcze na łączną kwotę 5333,44 złotych.

Stowarzyszenie wspierało również najzdolniejsze dzieci – na zakup nagród w konkursach oraz na koniec roku przeznaczono łącznie kwotę 2164,26 złote. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował również wycieczkę dla najlepszych uczniów do Sandomierza za kwotę 1070 złotych. Zakupiono również upominki dla uczniów klas pierwszych które wręczono im w czasie ślubowania.

W celu doposażenia PSP nr 3 w Radomiu, dofinansowano zakup wyposażenia do pracowni komputerowej na kwotę 2152,50 złotych. Zakupiono pomoce logopedyczne na kwotę 1049,65 a także wykładzinę dywanową do świetlicy dla sześciolatków za kwotę 882,72 złote.

Członkowie Stowarzyszenia organizowali również wypoczynek dla dzieci, zarówno letni jak i zimowy.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:

Składki członkowskie – 450 złotych;

Dobrowolne wpłaty – 5700 złotych;

1% podatku – 5704 złotych

Nikt w Stowarzyszeniu „Nasza Trójka” nie jest zatrudniony odpłatnie i w związku z powyższym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wypłacaniem pensji, premii czy też innych świadczeń.

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych. Stowarzyszenie posiadało na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotę 15100,57 złotych na rachunku bankowym w BANK PEKAO SA ODDZIAŁ W RADOMIU. Jest to rachunek bieżący Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada obligacji, udziałów w spółkach, nieruchomości ani też środków trwałych.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. Nie ma też zobowiązań podatkowych. Zostały złożone deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radom 2013-03-30

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „NASZA TRÓJKA” ZA ROK 2012

Nazwa: Stowarzyszenie „NASZA TRÓJKA”

Siedziba i adres: 26 – 600 Radom, ul. Sobieskiego 12

Numer KRS: 0000261441

Numer REGON: 140760768

Dane członków zarządu:

1. Janusz Rogala;

2. Bogusław Sokołowski;

3. Julita Rabiniak;

4. Agnieszka Ochwat;

5. Danuta Wasilewska;

Cele statutowe Stowarzyszenia:

– pomoc materialna i dydaktyczna dzieciom szczególnie uzdolnionym;

– wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej szkoły;

– współorganizowanie wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku dzieci;

– wspieranie działań mających na celu rozbudowę pracowni przedmiotowych i informatycznej z pełnym dostępem do internetu;

– pomoc materialna i dydaktyczna dzieciom klas terapeutycznych w celu wyrównywania dysproporcji rozwojowych;

– organizowanie kursów i szkoleń;

– propagowanie idei integracji europejskiej;

– propagowanie zachowań proekologicznych;

– wspieranie i niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez nieodpłatną pomoc żywnościową;

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Nasza Trójka” pracują społecznie i nikt nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Stowarzyszenie położyło w roku 2012 szczególną uwagę na pomoc materialną dzieciom ubogim. Pomoc ta polegała na przekazywaniu nieodpłatnie żywności wytypowanym przez pracowników szkoły (pedagog, psycholog oraz wychowawcy klas) uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu. Objętych opieką było 200 uczniów tejże szkoły. Żywność była pozyskiwana w ramach współpracy z Radomskim Bankiem Żywności. W sumie w ramach tej współpracy przekazano najuboższym uczniom PSP nr 3 ponad 4 700 kilogramów żywności na łączną kwotę 14 100,70 złotych oraz na świetlice socjoterapeutyczne działające w szkole artykuły spożywcze na łączną kwotę 8176,16 złotych.

Stowarzyszenie wspierało również najzdolniejsze dzieci – na zakup nagród w konkursach oraz na koniec roku przeznaczono łącznie kwotę 1724,33 złote. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował również wycieczkę dla najlepszych uczniów na Nations Danon CUP za kwotę 1100 złotych. Zakupiono również upominki dla uczniów klas pierwszych które wręczono im w czasie ślubowania.

W celu doposażenia PSP nr 3 w Radomiu, dofinansowano zakup komputerów do pracowni komputerowej kwotą 6980 złotych. Zakupiono również stojak na mapy za kwotę 86, 10 złotych.

Przejdź do treści