Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
Deklaracja dostępności – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu.

-Data publikacji strony internetowej: 1999-12-02

-Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-19

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– Część plików nie jest dostępna cyfrowo

-Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze

-Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

– Zakładka Gazetka Szkolna zawiera pliki PDF, które są skanami – niedostępne dla programów czytających

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

-Deklarację sporządzono dnia: 2023-06-19

-Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-19

-Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Michał Jagiełło.
E-mail: sekretariat@psp3.radom.pl
Telefon: 483451394

Każdy ma prawo:
-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu
Adres: 26-600 Radom, ul. Sobieskiego 12
E-mail: sekretariat@psp3.radom.pl
Telefon: 483451394

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Główne wejście do budynku znajduje się przy ul. Sobieskiego

Szkoła posiada miejsca parkingowe przed budynkiem

Do przedsionka szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Szkoła składa się z kilku segmentów połączonych korytarzami

Na każdym poziomie budynku (parter, pierwsze piętro, drugie piętro) znajdują się korytarze

Budynek nie posiada wind

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Informacje dodatkowe
Ułatwienia

-podświetlane linki

-jasne tło

-możliwość używania na stronie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostępności

Przejdź do treści