Aktywna tablica

„Aktywna tablica” w szkole

         Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W związku z tym nasza szkoła skorzystała z programu „Aktywna tablica”. Dzięki dofinansowaniu, udało się nam stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. Nasi uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

W ramach programu zakupione zostały następujące pomoce:

 • monitor SAMSUNG,
 • cztery laptopy Lenovo,
 • dwa tablety Lenovo,
 • mikrofon Logopedia
 • program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU Pro 2
 • program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU Pro
 • program multimedialny eduSensus ŚMIAŁO DO SZKOŁY!
 • program multimedialny eduSensus WSPOMAGANIE ROZWOJU
 • program multimedialny eduSensus DYSLEKSJA Pro
 • program multimedialny eduSensus MATŚWIAT – Terapia pedagogiczna Pro
 • program multimedialny eduSensus MOC EMOCJI, kompetencje
  emocjonalno – społeczne poziom 2
 • program multimedialny eduSensus MOC EMOCJI
 • program multimedialny eduSensns LOGOPEDIA pro
 • program multimedialny eduSensus Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY

Zakupione programy multimedialne stanowią duże wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogiczne oraz są elementem wspomagającym na wszystkich etapach nauki, szczególnie dla uczniów z trudnościami w nauce. Programy zawierają interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także innymi zaburzeniami umiejętności poznawczych, które przyczynią się do jeszcze lepszej pracy szkoły oraz dadzą odzwierciedlenie w osiągnięciach naszych uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aktywna tablica

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w ramach programu „Aktywna tablica”

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z wykorzystaniem monitora z programu „Aktywna Tablica” sprawiają, że uczniowie chętnie rozwiązują zadania i ćwiczenia.

A oto jak w trójce pracujemy na zajęciach rewalidacyjnych z programem „Aktywna tablica”. Wspaniała alternatywa! Rozwiązanie, które powoduje uśmiech na twarzy naszych uczniów. W roli głównej Antek o emocjach.

Akcja „Rewalidacja”, czyli pracujemy z aktywną tablicą, właściwie odmieniając wyrazy. To nam pomaga we właściwej werbalizacji myśli, uczuć i emocji. Stajemy się bardziej zrozumiali dla innych, co wpływa na nasze relacje rówieśnicze. Potrzeba wsparcia tego obszaru edukacyjnego wyniknęła z obserwacji pracy uczniów na lekcjach przedmiotowych.

Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych wykorzystujemy programy takie jak: DYSLEKSJA Pro oraz MATŚWIAT – Terapia pedagogiczna Pro.

DYSLEKSJA Pro jest to zestaw materiałów multimedialnych, które wspomagają umiejętność czytania i pisania, doskonalą funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształtują wrażliwość i świadomość ortograficzną. Są przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Program przeznaczony dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami mającymi problemy z nauką pisania i czytania, a przede wszystkim z uczniami z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.

MATŚWIAT – Terapia pedagogiczna Pro jest to zestaw programów multimedialnych rozwijających kompetencje matematyczne, a także wspomagających diagnozę i terapię dyskalkulii.

Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne wykorzystujemy między innymi program MOC EMOCJI.
 Jest to nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży. Występuje w dwóch częściach. Poziom I jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6 – 10 lat, poziom II dla uczniów w wieku 10 – 15 lat. Można używać go na komputerze, rzutniku i tablicy interaktywnej.

Program wspomaga, min. :

• budowanie pozytywnego obrazu siebie;

• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;

• zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych;

• budowanie relacji;

• rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo;

• rozwijanie samoświadomości, samodzielności, odpowiedzialności, świadome podejmowanie decyzji;

• umiejętność przestrzegania norm i obowiązujących zasad;

• umiejętność efektywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów;

• umiejętność funkcjonowania i współpracy w grupie;

• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych życiowo i kryzysowych.

Program zawiera około 100 lekcji multimedialnych, wiele różnorodnych ćwiczeń interaktywnych, prezentacji multimedialnych i animowanych historyjek.

MOC EMOCJI to niezwykle przydatne narzędzie do pracy dla nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa i terapeuty.

Przejdź do treści