Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – tak możemy przeczytać na oficjalnej stronie projektu.

Celem projektu jest wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne rozwijające kreatywność u dzieci. Dodatkowo projekt ma za zadanie rozwijać umiejętności i kompetencje uczniów w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym (źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2)